Thursday, December 17, 2009

Aktiviti 3: Kolokium

PEMBENTANGAN 1


TAJUK

Meningkatkan Minat Pelajar Terhadap Sirah Dan Tamadun Islam Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Melalui Pendekatan Tayangan Video


NAMA PEMBENTANG

Assarah binti Ahmad Suki P48590

Nurulhuda binti Rahim P48613

Nurul Hafiza binti Sohaimi P49004


PERNYATAAN MASALAH

1. Pelajar kurang berminat dengan pengajaran sirah

2. Pelajar kurang faham mengenai sirah dan tamadun Islam kerana fakta yang panjang

3. Pelajar malu untuk berkomunikasi kerana kurang kefahaman terhadap topik sirah

dan tamadun Islam.


PENGUMPULAN DAN PENGANALISIAN DATA

1. Perancangan Rancang aktiviti P & P

• Rancangan Pengajaran Harian


2. Rancang Pengumpulan data

• Pemerhatian guru

• Rakaman video

• Temubual


3. Pelaksanaan dan pemerhatian Sesi pengajaran

• Tayangan video

• Perbincangan

• Pembentangan


4. Pemerhatian guru

• Reaksi dan tingkahlaku pelajar

• Rakaman video

• Respon rakan pengkaji


5. Penilaian dan relfleksi

Analisis Data

• Pemerhatian guru

• Rakaman video

• Temubual pelajar


KEKUATAN DAN KELEMAHAN

1. Rakaman Video

Kekuatan: Visual dan komprehensif

Kelemahan: Mahal dan boleh menganggu.

Kegunaan: Bahan visual dan diagnostik.


2. Temubual

Kekuatan: Melibatkan pelbagai lapisan peserta dan perspektif.

Kelemahan: Kekangan masa.

Kegunaan: Maklumat spesifik yang terperinci.


3. Pemerhatian

Kekuatan: Mudah, berterusan dan personal.

Kelemahan: Subjektif dan perlukan latihan.

Kegunaan: Isu-isu spesifik, kajian kes dan impresi umum.


Cadangan Penambahbaikan

1. Lakukan kajian kes iaitu bagi dapatkan pandangan komprehensif tentang isu dan format yang boleh diterbit.

2. Lakukan soal selidik bagi mendapatkan maklumat dan maklumbalas spesifik.


PEMBENTANGAN 2


TAJUK

Meningkatkan Penglibatan Aktif Pelajar Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Melalui Kaedah Permainan Di Dalam Kelas 4 Dedikasi SMK Bandar Rinching.


NAMA PEMBENTANG

Nor Zira binti Shafie (P48688)

Nor Bahariah binti Baharin (P48665)


PERNYATAAN MASALAH

1. Pelajar didapati tidak memberikan perhatian seratus peratus di dalam kelas semasa proses

P&P dijalankan.

2. Pelajar juga dilihat malu untuk bertanya di dalam kelas. -Apabila disoal oleh guru, pelajar

dilihat kurang berkeyakinan untuk memberikan jawapan atau mengutarakan pendapat

mereka sendiri.

3. Pelajar juga lemah dalam aspek kemahiran berfikir kreatif dan kritis (KBKK).


PENGUMPULAN DATA

-Pengumpulan data dibuat menggunakan 5 pendekatan iaitu:

1. Ujian pre-test (ujian setara 2 tingkatan 4),

2. Pemerhatian oleh guru semasa sesi P&P dan sesi permainan berlangsung.

3. Temubual selepas ketiga-tiga permainan dilaksanakan, soal selidik yang dilaksanakan (35 soalan dikemukakan)

4. Ujian post-test.


PENGANALISIAN DATA

-Sebelum kajian: Dapatan kajian menunjukkan semasa pre-test, pelajar lemah dalam subjek Sains terutamanya bahagian subjektif dan purata markah yang lulus hanyalah 7 orang. Pelajar juga dilihat lebih suka berdiam diri atau menjawab tidak tahu sekiranya disoal di dalam kelas.


-Selepas kajian: Selepas aktiviti permainan dijalankan, pelajar lebih berani untuk menjawab soalan subjektif dan terdapat peningkatan markah terutamanya pada subjek Sains kertas dua. Selain itu, pelajar juga berpendapat aktiviti permainan tersebut mengembangkan kemahiran berfikir mereka dan meningkatkan keyakinan diri untuk berinteraksi di dalam kelas.


KEKUATAN DAN KELEMAHAN

1. Pemerhatian

Kekuatan: Mudah, berterusan dan personal.

Kelemahan: Subjektif dan perlukan latihan.

Kegunaan: Isu-isu spesifik, kajian kes dan impresi umum.


2. Temubual

Kekuatan: Melibatkan pelbagai lapisan peserta dan perspektif.

Kelemahan: Memakan masa.

Kegunaan: Maklumat spesifik yang terperinci.


Cadangan Penambahbaikan:

1. Melakukan soal selidik bagi mendapatkan maklumat dan maklumbalas spesifik.

2. Melakukan kajian kes iaitu boleh mendapatkan pandangan yang lebih kpmrehensif tentang isu yang dikaji selain format yang boleh diterbit.

Aktiviti 2: Jurnal

Jurnal 1:

Tajuk
Action Research and Distributed Problem-Based Learning in Continuing Professional Education.
oleh David McConnell

Analisis dan Pengumpulan Data
Menggunakan kaedah kualitatif.
Data diperolehi dari dua set iaitu transkrip komunikasi dan kerja daripada peserta.
Seterusnya data diperolehi dari temubual secara bersemuka.

Jurnal 2:

Tajuk
Improving the effects of group working in classrooms with
young school-aged children: Facilitating attainment,
interaction and classroom activity oleh Peter Kutnick, Cathy Ota & Lucia Berdondini.

Analisis dan Pengumpulan Data
Menggunakan kaedah pemerhatian.

Jurnal 3:

Tajuk
Teacher characteristics and teaching styles as effectiveness
enhancing factors of classroom practice

Analisis dan Pengumpulan Data
Menggunakan pelbagai kaedah. Penggunaan soal selidik, pemerhatian dan temubual.

Aktiviti 1: Ulasan Buku

Tajuk Buku: Teacher As Reseachers: Qualitative Inquiry As A Path To Empowerment

Menurut buku ini, kajian kuantitatif lebih menekankan kepada kekerapan berbanding kualitatif yang lebih menekankan kepada ciri-ciri abstrak sesuatu fenomena yang berlaku. Pengkaji-pengkaji kualitatif perlu mengekalkan pendirian bahawa setiap fenomena semulajadi yang berlaku tidak boleh ditafsirkan dalam bentuk kuantitatif. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan ‘realiti’ sebenar jika menafsirkan situasi tersebut dalam bentuk kekerapan. Pengetahuan umat manusia melibatkan pemahaman terhadap kualiti iaitu hal tersebut tidak boleh dihuraikan melalui penggunaan nombor. Pada masa yang sama, pengkaji kualitatif lebih melihat kepada ‘makna’ sesuatu peristiwa yang berlaku berbanding dengan apa yang dilihat melalui mata kasar.

Terdapat beberapa ciri-ciri dalam mengumpul data dengan menggunakan kaedah kualitatif ini. Antaranya:
 1. Perlu peka terhadap suasana.
  - Pengalaman manusia dibentuk dalam suasana-suasana tertentu dan tidak boleh difahami jika dipisahkan dari suasana sebenar. Oleh itu, kajian kualitatif sebaik mungkin cuba menjadi ‘semulajadi’ yang boleh, iaitu suasana tersebut tidak boleh dibina atau diubahsuai.
 2. Perlu memaparkan pengalaman menurut sejarah iaitu pengkaji perlu meneroka keseluruhan aspek-aspek tentang pengalaman tersebut.
  - Sebagai individu yang meneroka situasi-situasi manusia, mereka perlu mengenalpasti pelbagai faktor yang membentuk mereka.
 3. Kaedah inkuiri perlulah sesuai dengan matlamat inkuiri yang dijalankan.
  - Kajian kualitatif perlulah melihat kepada bentuk budaya dan sosial pengalaman yang ingin dikaji atau hubungan di kalangan peristiwa yang pelbagai atau makna sesuatu peristiwa.
 4. Idea bagi melakukan penilaian.
  - Fungsi aspek penilaian kajian kualitatif ini ialah bagi menghuraikan asas-asas kualiti tentang peristiwa yang ingin dikaji, bagi mentafsir makna dan hubungan di antara peristiwa-peristiwa tersebut dan bagi menilai kepentingan peristiwa ini dalam kesedaran pendidikan dan sosial.

Friday, December 11, 2009

Aktiviti 1: Ulasan Buku

Bagaimana Kajian Tindakan Boleh Dilakukan

Kajian tindakan dilaksanakan dalam bentuk gegelung yang merangkumi akivti
a) mengenalpasti masalah
b)merancang tindakan
c)pelaksanaan tindakan
d)melakukan refleksi

Kaitkan dengan mini kajian tindakan.
a) Dalam mini kajian tindakan, kami mendapat ramai pelajar kurang memberikan perhatian terhadap pengajaran bahasa Melayu.

Aktiviti 13

a) Teori-teori, strategi, kaedah yang boleh diguna/ diadaptasi bagi setiap masalah.

Teori Konstruktivisme
Proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam badan manusia. Pelajar akan membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing.

b) Bina kerangka teoritikal, konseptual, operasional kajianKerangka teoritikal menentukan persoalan kajian yang hendak dilakukan

Konseptual bermaksud gambaran secara umum dan menyeluruh.Operasional kajian pula bermaksud

Aktiviti 12: Pemurnian

Aktiviti 11: Tugasan 2: Jurnal

Jurnal 1:

Action Research and Distributed Problem-Based Learning in Continuing Professional Education

oleh David McConnell

Pernyataan Masalah Dalam Kajian:


Jurnal 2:

Improving the effects of group working in classrooms with
young school-aged children: Facilitating attainment,
interaction and classroom activity

oleh Peter Kutnick, Cathy Ota & Lucia Berdondini.

Pernyataan Masalah Dalam Kajian:

Kanak-kanak sering mempunyai lingkungan kawan sendiri, walaubagaimanapun, kanak-kanak ini tidak duduk semeja untuk bekerjasama atau belajar secara berkesan


Jurnal 3:


Teacher characteristics and teaching styles as effectiveness enhancing factors of classroom practice

oleh Marie-Christine Opdenakkera & Jan Van Dammea

Pernyataan Masalah Dalam Kajian:


Mengkaji bagaimana amalan guru di dalam kelas khususnya kaedah mengajar mempengaruhi darjah keberkesanan terhadap proses pembelajaran murid-murid.