Saturday, November 7, 2009

Tugasan Kelas: Model-Model Kajian Tindakan

1. Konsep Kajian Tindakan Kurt Lewin


Rajah 1 : Model Kajian Tindakan Kurt Lewin


Lewin percaya bahawa kesedaran atau motivasi untuk berubah sangat berkait rapat dengan tindakan seseorang : seseorang yang aktif dan tegas dalam membuat keputusan mempengaruhi mereka untuk membina kaedah baru untuk menyelesaikan masalah mereka. “ Pengurusan sosial secara rasional”, katanya “ melibatkan langkah-langkah spiral di mana setiap langkah mengandungi kitaran merancang(planning), tindakan(action) dan dapatan kajian(fact-finding) berdasarkan hasil akhir tindakan.

Lewin menerangkan bahawa proses perubahan melibatkan tiga langkah iaitu :

1. Unfreezing: berdepan dengan dilema atau ketidakpastian, individu atau kelompok menjadi lebih sedar tentang keperluan untuk berubah.

2. Changing: Situasi menentukan diagnosis dan model baru untuktingkah laku yang akan diterokai dan diuji.

3. Refreezing: Aplikasi untuk tingkahlaku akan dinilai dan jika membantu kearah penambahbaikkan maka model itu akan digunakan.


2. Konsep Kajian Tindakan Stephan KemmisRajah 2 : Model Kajian Tindakan Stephan Kemmis


Stephen Kemmis telah membina satu model ringkas menunjukkan kitaran semulajadi bagi kajian tindakan yang khas (Rajah 2). Setiap kitaran mempunyai empat langkah : merancang, membuat, memerhati dan refleksi.3. Konsep Kajian Tindakan Gerald Susman (1983)Rajah 3 : Model Kajian Tindakan Gerald Susman


Gerald Susman(1983) telah membahagikan model kajian tindakan kepada lima fasa yang akan dilaksanakan dalam setiap kitaran(Rajah 3). Mulanya, masalah akan dikenalpasti dan data akan dikumpul untuk memastikan diagnosis yang lebih terperinci. Ini juga akan disusulkan oleh koleksi asumsi dari pelbagai kemungkinan penyelesaian, daripada setiap perancangan dari tindakan muncul dan dilaksanakan. Data dari setiap hasil intervensi akan dikumpul dan dianalisis, dan dapatan kajian tersebut akan ditafsirkan dengan jelas tentang kejayaan tindakan tersebut. Pada peringkat ini, masalah akan dinilai semula dan proses-proses tersebut akan dimulakan di kitaran yang berikutnya. Proses ini sentiasa berulang sehingga masalah dapat diselesaikan.

No comments:

Post a Comment